08-640 41 30
När ditt unga vuxna barn gått vilse
Boka på 08-640 41 30

Möten som skapar förändring!

Stock­holmsvar­da­gen inne­hål­ler många utma­ningar: Boende, jobb, eko­nomi, vän­ner, för­vänt­ningar, besvi­kel­ser, ansvar, oro … och sam­ti­digt kanske läng­tan efter något annat. Kän­ner du att du sit­ter fast? Vill du ha hjälp att komma vidare? Hör av dig till någon av våra psy­ko­lo­ger eller soci­o­no­mer som alla är legi­ti­me­rade psykoterapeuter.

  • Hund­ra­tals har hit­tat hit

    Vi finns på Bränn­kyr­ka­ga­tan 76 på Söder­malm. Slå oss en sig­nal och boka ett första möte.

  • Var­för Ungavuxna?

    Vi har stor vana att möta unga stock­hol­mare. Vi för­står pro­ble­men och har verk­tyg för att komma vidare.

  • Nya vägar vidare

    En struk­tu­re­rad kon­takt med någon hos oss kan hjälpa dig att bryta möns­ter. Det är där­för Ungavuxna finns.

Läs mer

Individuell psykoterapi

Individuell psykoterapi

Få hjälp med att bryta möns­ter som inte fungerar.

Läs mer

Familjeterapi

Familjeterapi

En fun­ge­rande familj.

Läs mer

Konsultation

Konsultation

Någon att tala med och stämma av att du är på rätt väg.

Läs mer